Telefoon:
078 15 42 44 zonaal tarief

Verkoopsvoorwaarden

el.

2) Wij bieden een garantie voor elk gebrek of elke fout van welke aard ook, maar deze beperkt zich uitsluitend tot de herstelling of de omruiling of tot de terugbetaling van het artikel en alleen in de mate dat het gebrek of de fout ons schrijftelijk werd meegedeld na de ontvangst van het artikel.

3) Buiten de garantie tegen het risco op vernietiging of beschadiging tijdens het transport van de producten, bieden we geen enkele garantie voor incidenten die betrekking hebben op toeval of overmacht, en evenmin voor herstellingen die het gevolg zijn van normale slijtage van het artikel, of voor schade ten gevolge van nalatigheid, of 

6) De begindatum van de garantie komt overeen met de factuurdatum.

7) Indienststelling

De verkoper verricht geen enkele indienststelling.

  • de goede werking van het geleverde apparaat.
  • de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.

De koper stelt het apparaat zelf in dienst en doet dat uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid.

Bij een duidelijk gebrek heeft de koper het recht het apparaat terug te sturen onder de hierboven voorziene voorwaarden.

TEVREDEN OF GELD TERUG

8) Volgens de bepalingen voor postorderverkoop beschikt u over een termijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag van levering om ons het artikel terug te sturen indien u er niet volledig tevreden over bent. U moet het artikel dan terugsturen in originele staat, indien mogelijk samen met zijn oorspronkelijke verpakking, met alle geleverde toebehoren, bij voorkeur vergezeld van het herroepingsformulier. Ingeval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de klant de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar TV-winkel, onderdeel van Tek Distribution SA. De aankoopprijs van het artikel wordt u dan terugbetaald. De terugzendkosten zijn in dat geval te uwen laste. Terugzendingen met verschuldigde portkosten of onder rembours worden geweigerd.

9)  TEK DISTRIBUTION, met maatschappelijke zetel te 8, rue Jean Engling te L-1466 Luxemburg (LU18738843) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u via deze website of per telefoon meedeelt. De gegevens worden in de klantenbestanden van TEK DISTRIBUTION geregistreerd en ze worden gebruikt om u te identificeren en voor, het beheren van onze klantenbestanden en onze (pre)contractuele relaties, het bieden van de gevraagde diensten, het controleren van de verrichtingen, het beheren van onze dienst na verkoop, het beheren van de verzending van bestelde producten per post en voor de commerciële promotie van producten en diensten die TEK DISTRIBUTION aanbiedt. Als u ons uw gsm-nummer geeft via deze website of per telefoon, kan TEK DISTRIBUTION uw persoonsgegevens eveneens meedelen aan DE POST, die ze, in haar hoedanigheid van onderaannemer, zal gebruiken voor het versturen van een sms om u het postkantoor of PostPunt mee te delen waar u uw TEK DISTRIBUTION-pakje kan gaan ophalen. Behoudens uw verzet worden uw gegevens ook meegedeeld door TEK DISTRIBUTION aan zijn commerciële partners zodat ze kunnen worden gebruikt voor commerciële promotie en voor promotie van hun producten en / of diensten. U kan op ieder ogenblik uw persoonsgegevens inkijken en verbeteren en u kan zich gratis verzetten tegen het gebruik ervan en / of het meedelen ervan aan derden voor commerciële promotiedoeleinden, door een schriftelijke aanvraag te richten aan TEK DISTRIBUTION met uw naam, voornaam, adres en klantennummer.

10) Elk pakket dat, te wijten aan het transport, beschadigd toekomt  dient uiterlijk de volgende dag na ontvangst, vóór 12.00 uur schriftelijk/per mail,  met foto’s als staving te worden gemeld. De koper die zichtbare schade aan de verpakking opmerkt, heeft het recht deze te weigeren en de verkoper hiervan op de hoogte te stellen.

11)  Laattijdige betaling of afwezigheid van betaling

In geval van niet-betaling op de vervaldag zal het verschuldigd bedrag in hoofdsom vermeerderd worden met een forfaitaire vergoeding van 15.% met een minimum van 35 €. Tevens zal zonder voorafgaande ingebrekestelling een intrest van 12 % per jaar verschuldigd zijn te rekenen vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling van het verschuldigd bedrag.

Alle kosten van de minnelijke en gerechtelijke invordering door tussenkomst van een gerechtsdeurwaarder, zullen ten laste gelegd worden van de debiteur. Deze kosten worden berekend overeenkomstig het Koninklijk Besluit van 30/11/1976 dat het tarief vastlegt van de akten verricht door de gerechtsdeurwaarders in burgerlijke en handelszaken en van sommige toelagen.

12) Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om uitspraak te doen over de eventueel uit dit contract onstane geschillen.

Opgelet  : Teruggestuurde producten plus portokosten of tegen terugbetaling worden geweigerd.

PRODUCT NIET MEER VOORRADIG

Als een product niet meer vooradig is, behoudt de verkoper zich het recht voor om het aangeboden product te vervangen door een product met dezelfde eigenschappen en samenstelling. De verpakking en de handelsbenaming kunnen ook anders zijn dan wat in het audiovisuele programma vermeld wordt als het product onder invloed van nationale of Europese regelgevingen werd aangepast. In dit geval mag de klant het product gratis naar de afzender terugsturen binnen 14 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de levering.

BETAAL MIDDEL

  • Bankkaart : Het te betalen bedrag wordt gedebiteerd op de dag waarop de bestelling naar de klant wordt opgezonden. De klant heeft een bedenktijd van 14 dagen, vanaf de datum die wordt vermeld op de factuur, om zijn product terug te sturen en een terugbetaling aan te vragen. De terugbetaling wordt gekrediteerd op de bankkaart.

  • Tegen terugbetaling.
Voor geschillen kan u terecht bij de commissie onlinegeschillenbeslechting via volgende link: http://ec.europe.eu/odr