Telefoon:
078 15 42 44 zonaal tarief

Herroepingsrecht

 Herroepingsrecht 1. In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten, heeft de consument, volgens boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" van het Wetboek Economisch Recht, het recht aan de onderneming mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief, binnen de 14  kalenderdagen vanaf de dag van levering. Dit herroepingsrecht wordt door TV-winkel, onderdeel van Tek Distribution SA toegekend aan de consument om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage. Dit herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

2. Deze herroeping zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant, binnen de 14 dagen vanaf de dag van de levering van het goed, via een schrijven, e-mail, telefoon of fax zijn verlangen kenbaar maakt en op voorwaarde dat hij, binnen dezelfde termijn, de ongebruikte koopwaar terugstuurt.

We verwachten dat u zorgvuldig omgaat met de bestelling en de verpakking en de goederen terugstuurt, binnen de 14 dagen volgend op uw aanvraag op herroepingsrecht.
 
Als u de goederen nog wil kunnen terugsturen zoals hierboven omschreven, mag u ze enkel in die mate uitpakken of gebruiken als nodig is om te kunnen beoordelen of u het goed wenst te behouden. Teruggestuurde goederen mogen gepast zijn, maar mogen niet gebruikt zijn. Als u de goederen terugstuurt, moet dit indien mogelijk gebeuren samen met de originele verpakking, met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking en rekening houdende met onze instructies hieronder.

Artikels die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door TV-winkel, onderdeel van Tek Distribution SA  zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen. Daarenboven is de klant niet gemachtigd een herroepingsrecht uit te oefenen ingeval van levering van audio-opnames en video-opnames waarvan de verzegeling is verbroken en cosmetica-artikelen waarvan de verpakking geopend werd.

3. Ingeval van uitoefening van zijn herroepingsrecht, zal de klant de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar TV-winkel, onderdeel van Tek Distribution SA. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen dus voor uw rekening.
Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen of tot u hebt aangetoond dat je de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Verzendingen "port betaald door de bestemmeling" en "tegen rembours" zullen dus worden geweigerd. In het belang van de klant wordt aangeraden het bewijs van de terugzending door de post of de vervoerder te laten valideren en zorgvuldig te bewaren. 
4. Wij verzoeken u om de koopwaar terug te bezorgen op het adres;   Voor België.              Tek Distribution, Rue de Bornoville 2A, BP20500, 7700 Moeskroen Voor Nederland:        Tek Distribution, Rue de Bornoville 2A, 7700 Moeskroen


5. Wanneer het herroepingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zullen we binnen een termijn van maximum 14 dagen overgaan tot terugbetaling van het aankoopbedrag van uw artikel. De terugbetaling zal gebeuren of via uw kredietkaart indien u hiermee betaalde, of op het bankrekeningnummer dat u dient te vermelden in uw herroepingsaanvraag.  Download het modelformulier voor herroeping >>