Verkoopsvoorwaarden

GARANTIE

1) Deze factuur, die met het bestelde artikel wordt afgeleverd, doet dienst als garantiebewijs en moet verplicht worden meegestuurd bij terugzending van het artikel.

2) Wij bieden een garantie voor elk gebrek of elke fout van welke aard ook, maar deze beperkt zich uitsluitend tot de herstelling of de omruiling of tot de terugbetaling van het artikel en alleen in de mate dat het gebrek of de fout ons schrijftelijk werd meegedeld binnen 7 dagen na de ontvangst van het artikel.

3) Buiten de garantie tegen het risco op vernietiging of beschadiging tijdens het transport van de produkten, bieden we geen enkele garantie voor incidenten die betrekking hebben op toeval of overmarkt, en evenmin voor herstellingen die het gevolg zijn van normale slijtage van het artikel, of voor schade ten gevolge van nalatigheid, of van een abnormal gebruik, of nog voor alle aan het artikel aangebrachte wijzigengen.

4) De bovenstaande bepalingen vormen echter in geen geval een beperking of kwijtschelding van de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken.

5) De duur van de garantie op het artikel is 1 jaar.

6) De begindatum van de garantie komt overeen met de factuurdatum.

7) Indienststelling
De verkoper verricht geen enkele indienststelling.
- de goede werking van het geleverde apparaat.
- de bijgeleverde gebruiksaanwijzing.
De koper stelt het apparaat zelf in dienst en doet dat uitsluitend op eigen verantwoordelijkheid.
Bij een duidelijk gebrek heeft de koper het recht het apparaat terug te sturen onder de hierboven voorziene voorwaarden.

TEVREDEN OF GELD TERUG

8) Volgens de bepalingen voor postorderverkoop beschikt u over een termijn van 7 volle dagen vanaf de dag volgend op de leveringsdatum om ons het artikel terug te sturen, in geval u er niet volledig tevreden over bent. U moet het ertikel dan terugsturen in nieuwe staat, in zijn oorspronkelijke verpakking,  die eveneens in perfecte staat moet zijn, verplicht vergezeld van deze factuur en via hetzelfde transportmiddel als gebruikt werd voor de levering. De aankoopprijs van het artikel wordt u dan terugbetaald. De terugzendkosten zijn in dat geval te uwen laste.
Het artikel moet worden teruggestuurd naar het aan voorzijde van het aankoopbonnetje. Terugzendingen met verschuldigde portkosten of onder rembours worden geweigerd.

9) TEK DISTRIBUTION, met maatschappelijke zetel te 8, rue Jean Engling à L-1466 Luxembourg (LU18738843) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens die u via deze website of per telefoon meedeelt. De gegevens worden in de klantenbestanden van TEK DISTRIBUTION geregistreerd en ze worden gebruikt om u te identificeren en voor, het beheren van onze klantenbestanden en onze (pre)contractuele relaties, het bieden van de gevraagde diensten, het controleren van de verrichtingen, het beheren van onze dienst na verkoop, het beheren van de verzending van bestelde producten per post en voor de commerciële promotie van producten en diensten die TEK DISTRIBUTION aanbiedt. Als u ons uw gsm-nummer geeft via deze website of per telefoon, kan TEK DISTRIBUTION uw persoonsgegevens eveneens meedelen aan DE POST, die ze, in haar hoedanigheid van onderaannemer, zal gebruiken voor het versturen van een sms om u het postkantoor of PostPunt mee te delen waar u uw TEK DISTRIBUTION-pakje kan gaan ophalen. Behoudens uw verzet worden uw gegevens ook meegedeeld door TEK DISTRIBUTION aan zijn commerciële partners (Test Aankoop, Belgique Loisirs, DMS, Afibel, La Redoute enz.) zodat ze kunnen worden gebruikt voor commerciële promotie en voor promotie van hun producten en / of diensten. U kan op ieder ogenblik uw persoonsgegevens inkijken en verbeteren en u kan zich gratis verzetten tegen het gebruik ervan en / of het meedelen ervan aan derden voor commerciële promotiedoeleinden, door een schriftelijke aanvraag te richten aan TEK DISTRIBUTION met uw naam, voornaam, adres en klantennummer.

10) Bij betalingsachterstand, ongeacht de betalingswijze, zijn wij verplicht 15% beheerskosten aan te rekenen op het nog verschuldigde bedrag, met een minimum van 12,40 Eur.

11) Alleen de rechtbanken van Brussel zijn bevoegd om uitspraak te doen over de eventueel uit dit contract onstane geschillen.

• Opgelet : Teruggestuurde producten plus portkosten of tegenbeteling worden geweigerd.

ZICHTTERMIJN

12) Voor de meeste artickelen geldt een zichttermijn van 7 dagen, tenzij er op de factuur of in de advertentie uitdrukkelijk iets ander vermeld staat. Tijdens de zichttermijn mogen de artikelen beoordeeld worden op kwaliteit en uitvoering, hetgeen betekent dat de klant de mogelijkheid heeft het artikel te bekijken, of-voor kleding- het artikel te passen. Dit uiteraard tenzij anders aangegeven.

13) De zichttermijn gaat in op de dag van aflevering van het artikel.

14) De bewijslast dat de klant tijdig gebruik heeft gemaakt van zijn bevoegdheid om te retourneren binnen de zichttermijn rust bij de klant.

ACCEPTATIE VAN BESTELLINGEN

15) In verband met de afhankelijkheid van de levertijden en beschikbaarheid van haar leveranciers, behoudt TEK DISTRIBUTION zich het recht voor om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. TEK DISTRIBUTION is eveneens gerechtigd artickelen slechts te leveren nadat de klant een door TEK DISTRIBUTION bepaalde vooruitbetaling heeft verricht.

TRANSPORTRISICO

16) Het risico van beschadiging en verlies van artikelen tijdens het vervoer naar de klant is voor TEK DISTRIBUTION. Nadat artikelen door de klant in ontvangst zijn genomen, gaat het risico van beschadiging en verlies op de klant over.

17) In geval van retourzending is het risico van beschadiging en verlies voor risico van de klant. De klant dient het artikel voldoende te verzekeren tijden het transport.

RETOURPROCEDURE

18) Indien uw bestelling overhoopt niet naar wens is, kunt u haar in de originele verpakking, voldoende gefrankeerd en verzekerd binnen 7 dagen retourneren.
Wij ruilen uw artikel dan om of u ontvangt, indien gewenst, uw geld, onder aftrek van de oorspronkelijke verzend-en handlingkosten.
Ongefrankeerde of onvoldoende gefrankeerde terourzendingen, worden niet geaccepteerd. Tevens worden OP=OP artikelen niet teruggenomen of geruild voor een ander artikel.


PRODUCT NIET MEER VOORRADIG

19) Als een product niet meer vooradig is, behoudt de verkoper zich het recht voor om het aangeboden product te vervangen door een product met dezelfde eigenschappen en samenstelling. De verpakking en de handelsbenaming kunnen ook anders zijn dan wat in het audiovisuele programma vermeld wordt als het product onder invloed van nationale of Europese regelgevingen werd aangepast. In dit geval mag de klant het product gratis naar de afzender terugsturen binnen 7 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de levering.

BETAAL MIDDEL

-Kredietkaart : Het te betalen bedrag wordt gedebiteerd op de dag waarop de bestelling naar de klant wordt opgezonden. De klant heeft een bedenktijd van 7 dagen, vanaf de datum die wordt vermeld op de factuur, om zijn produkt terug te sturen en een terugbetaling aan te vragen. De terugbetaling wordt gekrediteerd op de kreditkaart.
- Ideal
- Afterpay
- Eenmalige machtiging
- Telebankieren

WETTELIJK KENNISGEVING:

TEK DISTRIBUTION SA
8, rue Jean Engling
L-1466 Luxemburg

LU18738843


Download het document >>