Privacybeleid

Van kracht sinds: 25/05/2018

1.         ALGEMENE INFORMATIE

 

1.1         De nv Tek Distribution (hierna genoemd “Raad voor de Reclame”) respecteert de privacy van zijn gebruikers (hierna genoemd de “Gebruikers”).

 

1.2         Tek Distribution verwerkt de persoonsgegevens die aan Tek Distribution worden verstrekt in overeenstemming met de geldende wetgeving, en met name in overeenstemming met Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, van kracht sinds 25 mei 2018 (hierna genoemd de “Algemene Verordening Gegevensbescherming”).

 

1.3         Toegang tot de website www.tv-winkel.eu (hierna genoemd de  Website”) impliceert de volledige en onvoorwaardelijke aanvaarding door de Gebruiker van dit privacybeleid (hierna genoemd het “Privacybeleid”), evenals van de algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de “Gebruiksvoorwaarden”) en het beleid inzake cookies (hierna genoemd het “Cookiebeleid”).

 

1.4         De Gebruiker erkent kennis te hebben genomen van onderstaande informatie en geeft Tek Distribution de toestemming om, in overeenstemming met het Privacybeleid, de persoonsgegevens te verwerken die hij op de Website doorgeeft bij het gebruik van de bestelservice die door Tek Distribution op diens website wordt aangeboden (hierna www.tv-winkel.eu).

 

1.5         Het Privacybeleid is van toepassing op alle pagina’s die gehost worden op de Website en voor de bewaarde versies van die Website. Het is niet van toepassing op pagina’s gehost door derden waarnaar door Tek Distribution kan worden verwezen en waarvan het privacybeleid kan verschillen. Tek Distribution kan derhalve niet verantwoordelijk gehouden worden voor enige gegevens die op deze websites of door deze websites worden verwerkt.


2.        VERWERKINGSVERANTWOORDELIJKE EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

 

2.1         De Website kan geraadpleegd worden zonder dat er persoonsgegevens moeten worden verstrekt, zoals met name een naam, voornaam, adres, e-mailadres enzovoort.

 

2.2         Bij het gebruik van de Website kan de Gebruiker worden verplicht om bepaalde persoonlijke gegevens te verzenden. In dat geval is de verantwoordelijke van deze gegevens:

 

Tek Distribution S.A.

Rue Jean Engling 12

1466 Luxemburg                                                   Handelsregister B 77449

 

2.3         De taken van de door Tek Distribution aangestelde functionaris voor gegevensbescherming zijn ten minste de volgende:

 

a)      de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker en de werknemers die de verwerking uitvoeren informeren en adviseren over hun verplichtingen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming;

b)     de naleving van de geldende wetgeving en de interne regels van Tek Distribution controleren;

c)      betreffende de bescherming van de persoonsgegevens, met inbegrip van de verdeling van de verantwoordelijkheden, het personeel dat betrokken is bij de verwerking sensibiliseren en opleiden, alsook de bijbehorende audits uitvoeren;

d)     op verzoek advies uitbrengen over de impactanalyse met betrekking tot de gegevensbescherming en de uitvoering ervan controleren;

e)     samenwerken met de toezichthoudende autoriteit;

f)       voor de toezichthoudende autoriteit fungeren als aanspreekpunt voor vragen over de verwerking, inclusief voorafgaand overleg, en zo nodig overleg plegen over elk ander onderwerp.

 

2.4         U kunt uw vragen of verzoeken met de betrekking tot de verwerking van deze gegevens richten aan het volgende adres: contact@tv-winkel.eu.

 


3.         VERZAMELDE GEGEVENS 

 

3.1         Door een formulier op de Website in te vullen (bijvoorbeeld …), geeft de Gebruiker Tek Distribution de toestemming om voor de doeleinden vermeld in punt 4 de volgende informatie op te slaan en bij te houden:

 

-                  identificatiegegevens, zoals naam en voornaam, aanspreektitel, e-mailadres, geboortedatum en leveringsadres;

-                  de bankgegevens die nodig zijn voor het gebruik van de Dienst, zoals het rekeningnummer, IBAN en BIC/SWIFT;

-                  facturatiegegevens;

-                  de communicatie tussen de Gebruiker en Tek Distribution.

 

3.2            Gebruiker geeft Tek Distribution eveneens de toestemming om voor de doeleinden vermeld in punt 4 het volgende op te slaan en bij te houden:

 

-                  de informatie die vrijwillig door de Gebruiker is verstrekt voor een doel zoals gedefinieerd in het beleid, de algemene verkoopvoorwaarden (hierna genoemd de “Verkoopvoorwaarden”), de Gebruiksvoorwaarden en het Cookiebeleid, op de Site of op een ander communicatiemiddel gebruikt door Tek Distribution;

-                  aanvullende informatie die de Raad voor de Reclame aan de Gebruiker vraagt om die te identificeren of te voorkomen dat die een van de bepalingen van het Privacybeleid schendt.

 

3.3         Om de navigatie op de Website te vergemakkelijken en om het technische beheer ervan te optimaliseren, kan de Website gebruikmaken van “cookies”. Alle informatie omtrent “cookies” kunt u terugvinden in het Cookiebeleid van Tek Distribution.

 

3.4         Wanneer de Gebruiker de Website bezoekt, slaan de bezochte servers automatisch bepaalde gegevens op, zoals:

 

-                   het type domein waarmee de Gebruiker verbinding maakt met het internet;

-                   het IP-adres dat aan de Gebruiker is toegewezen (tijdens de verbinding);

-                   de datum en het tijdstip van de toegang tot de Website en andere verkeersgegevens;

-                   de locatiegegevens of andere communicatiegegevens;

-                   de geraadpleegde pagina’s;

-                   het type browser;

-                   het platform en/of het gebruikte besturingssysteem;

-                   de zoekmachine en de zoektermen die gebruikt werden om de Website te vinden.

 

3.5         Via de cookies en bezochte servers worden geen nominatieve gegevens verzameld waarmee de Gebruiker kan worden geïdentificeerd. Die informatie wordt enkel bewaard voor statistische doeleinden en om de Website te verbeteren.

 

4.         DOELEINDEN VAN DE VERWERKING

 

4.1         Wij verwerken uw gegevens voor verschillende doeleinden. Bij elke verwerking worden enkel de gegevens verwerkt die relevant zijn voor het beoogde doel. De verwerking bestaat uit elke bewerking (manueel of automatisch) van persoonsgegevens. Tek Distribution verzamelt, bewaart en gebruikt de gegevens van de Gebruikers van de Website voor de volledige uitvoering van de bestellingen en in het bijzonder voor de volgende doeleinden:

 

-      voor de behandeling van uw klachten en verzoeken om voorafgaande kennisgeving ingediend bij Tek Distribution;

-      om op uw aanvragen van informatie te antwoorden;

-      om u op de hoogte te brengen van publicaties en activiteiten van Tek Distribution;

-      om de activiteiten waarvoor u eventueel ingeschreven bent gepast te beheren;

-      om de inhoud van de Website te analyseren, aan te passen en te verbeteren;

-      om de contractuele relatie met de Gebruiker tot stand te brengen, uit te voeren en te behouden;

-      om de Gebruiker toe te laten berichten te ontvangen;

-      om de beschikbaarheid en het gebruik van de Website te vergemakkelijken;

-      om de ervaring van de Gebruiker op de Website te personaliseren;

-      voor eventuele marketingacties en promoties die door [BEDRIJFSNAAM] worden voorgesteld aan de Gebruikers die daarvoor hun toestemming hebben gegeven;

-      om hen te informeren over de veranderingen met betrekking tot de website en zijn functies;

-      voor elk ander doel waarvoor de Gebruiker uitdrukkelijk zijn toelating heeft gegeven.

 

4.2         De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens is gebaseerd op:

 

- uw toestemming;

- de uitvoering van een door u ingediend verzoek;

We hebben effectief bepaalde gegevens van u nodig om een door u ingediend verzoek te kunnen inwilligen. Als u ervoor kiest om deze gegevens niet met ons te delen, dan kan dit de uitvoering van het contract onmogelijk maken.

- een wettelijke verplichting, opgelegd aan de verwerkingsverantwoordelijke;

We moeten effectief bepaalde gegevens van u verzamelen en bewaren om aan de verschillende wettelijke verplichtingen te voldoen, met name die van fiscale en boekhoudkundige aard.

- de bescherming van vitale belangen;

- de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van uitoefening van het openbaar gezag en die aan de verantwoordelijke is opgedragen; of

- ons gerechtvaardigd belang voor zover dit overeenstemt met uw belangen, vrijheden en fundamentele rechten.

Wij hebben effectief gerechtvaardigde belangen om deze informatie te verstrekken aan en uit te wisselen met u, met name om op uw verzoeken te antwoorden of onze diensten te verbeteren, misbruik en fraude te voorkomen, de regelmatigheid van onze handelingen te controleren, onze rechten uit te oefenen, te verdedigen en te vrijwaren in bijvoorbeeld geschillen, een eventuele schending van onze rechten te bewijzen, onze relatie met u te beheren en te verbeteren, onze Website en onze producten/diensten voortdurend te verbeteren, behalve indien deze belangen worden overtroffen door uw belangen of vrijheden en fundamentele rechten die de bescherming van uw persoonsgegevens vereisen. Wij zorgen er in ieder geval voor om een evenwicht te bewaren tussen onze gerechtvaardigde belangen en het respect voor uw privacy.

 

Indien de rechtsgrond voor onze verwerking berust op uw toestemming, heeft u het recht om die op elk ogenblik in te trekken zonder afbreuk te doen aan de rechtmatigheid van de voor de intrekking verrichte verwerking.

 

In het kader van direct marketing betekent dit dat u zich op elk ogenblik kunt uitschrijven voor onze newsletters en andere commerciële communicatie van onze kant. U activeert bijgevolg de mogelijkheid van een “opt-out”. U kunt zich uitschrijven door ons een e-mail te sturen op het adres contact@tv-winkel.eu of door te klikken op de link om uit te schrijven die u onderaan in elke e-mail terugvindt.


5.         RECHTEN VAN DE BETROKKEN PERSOON

 

5.1         Volgens de regelgeving met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens beschikt de Gebruiker over de volgende rechten:

·        Recht op informatie over de doeleinden van de verwerking (zie boven) en de identiteit van de verwerkingsverantwoordelijke.

·        Recht op toegang: de Gebruiker kan te allen tijde toegang krijgen tot de gegevens van hem waarover Tek Distribution beschikt en controleren of hij opgenomen is in de database van Tek Distribution.

 

·        Recht op rechtzetting: wij ondernemen alle redelijke stappen om ervoor te zorgen dat de gegevens waarover wij beschikken up-to-date zijn. Wij moedigen u aan om uw account regelmatig te raadplegen (indien van toepassing) of om bij ons na te gaan of uw gegevens nog wel up-to-date zijn. Als u vaststelt dat uw gegevens onjuist of onvolledig zijn, heeft u het recht om ons te vragen deze te corrigeren.

·        Recht op verzet: de Gebruiker kan zich op elk moment verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens door Tek Distribution en zijn actieve partners.

 

·        Recht op verwijdering: de Gebruiker kan op elk moment vragen om zijn persoonsgegevens te verwijderen, met uitzondering van de gegevens waarvoor Tek Distribution de wettelijke plicht zou hebben om ze te bewaren.

 

·        Recht op beperking van de verwerking: de Gebruiker kan een beperking van de verwerking verzoeken wanneer hij zich heeft verzet tegen de verwerking, wanneer hij de juistheid van de gegevens betwist of wanneer hij vermoedt dat de verwerking van de gegevens onrechtmatig is.

·        Recht op overdraagbaarheid: de Gebruiker beschikt over het recht om de persoonsgegevens die hij aan Tek Distribution heeft bezorgd op te vragen en om tevens te vragen die gegevens door te geven aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

 

5.2         Om zijn rechten te kunnen uitoefenen, stuurt de Gebruiker een schriftelijke aanvraag met een kopie van zijn identiteitskaart of paspoort naar de verwerkingsverantwoordelijke:

 

-                   via e-mail: contact@tv-winkel.eu

per post: Tek Distribution, Rue Jean Engling 12,  1466 Luxemburg

 

5.3         Tek Distribution zal dan het nodige doen om elke aanvraag zo snel mogelijk te behandelen en in ieder geval binnen een maand na de ontvangst van de aanvraag. Indien nodig kan deze termijn met twee maanden verlengd worden, naargelang de complexiteit en het aantal aanvragen.

 

6.         BEWAARTIJD

 

-      6.1  Tek Distribution bewaart de persoonsgegevens van zijn Gebruikers zolang als nodig is om de beoogde doeleinden te bereiken (zie punt 4). Bij de verwerking van bestellingen bedraagt deze termijn 2 jaar, om eventuele vragen rond de garantie en dienst na verkoop te kunnen behandelen.

 

-      6.2  Tek Distribution kan persoonsgegevens van de uitgeschreven Gebruiker blijven bewaren, met inbegrip van correspondentie of hulpverzoeken gericht aan Tek Distribution, om op vragen of klachten te kunnen antwoorden die na de bestelling worden verzonden en om zo te voldoen aan alle toepasselijke en met name fiscale wetten en andere wettelijke bepalingen.

 

 

7.         KLACHTEN BIJ DE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

De Gebruiker wordt ervan op de hoogte gesteld dat hij over het recht beschikt om een klacht in te dienen bij de Commission nationale pour la protection des données (Gegevensbeschermingsautoriteit).

Commission nationale pour la protection des données

Avenue du Rock’n’Roll 1
L-4361 Esch-sur-Alzette

Luxemburg

Tel.: (+352) 26 10 60 -1

8.         BEVEILIGING

 

-      8.1  Voor een optimale veiligheid tijdens de betalingen maakt Tek Distribution gebruik van de online betaalservice Ogone, die beantwoordt aan hoge veiligheidsnormen.

 

-      8.2  Tek Distribution heeft de nodige organisatorische en technische maatregelen getroffen om te zorgen voor een beveiliging die aangepast is aan de risico’s en om ervoor te zorgen dat de servers met verwerkte persoonsgegevens in de mate van het mogelijke het volgende voorkomen:

 

-          ongeoorloofde toegang tot of wijzigingen aan deze gegevens;

-          oneigenlijk gebruik of verspreiding van deze gegevens;

-          onwettige vernietiging of onbedoeld verlies van deze gegevens.

 

-      8.3  In deze optiek zijn de werknemers van Tek Distribution die toegang hebben tot deze gegevens onderworpen aan een strikte geheimhoudingsplicht. Tek Distribution kan ondanks de genomen beveiligingsmaatregelen echter niet verantwoordelijk gesteld worden in geval van misbruik van deze gegevens door een derde.

 

-      8.4  De Gebruikers verbinden zich ertoe om geen daden te stellen die in strijd kunnen zijn met dit Privacybeleid, de Gebruiksvoorwaarden, de Verkoopvoorwaarden, het Cookiebeleid of in het algemeen de wet. Inbreuken tegen de vertrouwelijkheid, de integriteit en de beschikbaarheid van de informaticasystemen en de gegevens die erop bewaard, verwerkt of overgedragen worden, of pogingen om een van deze inbreuken te plegen, worden bestraft met een gevangenisstraf van drie maanden tot vijf jaar en met een boete van zesentwintig euro tot tweehonderdduizend euro of met slechts een van deze straffen, onverminderd andere wettelijke bepalingen die van toepassing zijn op dergelijke strafbare feiten.

 

 

9.         COMMUNICATIE AAN DERDEN

 

-      9.1  Tek Distribution beschouwt de persoonsgegevens als vertrouwelijke informatie en deelt informatie met derden alleen onder de voorwaarden van dit Privacybeleid en om de beoogde doelstellingen te bereiken zoals gedefinieerd in punt 4 of in de omstandigheden waarin de wet dit vereist.

 

9.2         Toegang tot de gegevens, naast de toegang voorbehouden aan de verwerkingsverantwoordelijke en zijn werknemers zoals gedefinieerd in artikel 8 hierboven, kan in bepaalde gevallen worden verleend aan bepaalde externe ontvangers, zoals technici, berichtenservices, hostingproviders, informaticabedrijven, juridische consultancy- en marketingdiensten.

 

9.3         De actuele lijst met deze ontvangers kan op elk moment worden opgevraagd bij de Verwerkingsverantwoordelijke.

 

9.4         De mededeling van deze informatie aan de hiervoor genoemde personen is in alle omstandigheden beperkt tot wat strikt noodzakelijk is of vereist door de toepasselijke wetgeving.

 

10.      OVERDRACHT NAAR EEN LAND BUITEN DE EUROPESE ECONOMISCHE RUIMTE

 

-      10.1 Tek Distribution draagt alleen gegevens over naar een land buiten de Europese Economische Ruimte als enerzijds dat land een passend beveiligingsniveau biedt in de zin van de geldende wetgeving en met name in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hier vindt u meer informatie over de landen met een passend beveiligingsniveau: https://goo.gl/1eWt1V) of als die overdracht anderzijds binnen de limieten blijft die worden toegestaan door de geldende wetgeving, bijvoorbeeld door de bescherming van de gegevens te waarborgen door aangepaste contractuele bepalingen.

 

Indien gewenst kunt u een exemplaar van de aangepaste contractuele bepalingen verkrijgen door contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: contact@tv-winkel.eu.

 

 

-      10.2 Informatie gecontroleerd door Tek Distribution zal worden overgedragen of verzonden naar of worden bewaard en verwerkt in de Verenigde Staten of een ander land dan uw thuisland voor de doeleinden die worden beschreven in dit Privacybeleid. Deze gegevensoverdrachten zijn noodzakelijk om de diensten of verwerkingen te kunnen uitvoeren die in dit Privacybeleid zijn omschreven en om onze Producten wereldwijd aan u te kunnen bezorgen. Wij gebruiken standaardcontractbepalingen die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie en we baseren ons op de adequaatheidsbesluiten van de Europese Commissie betreffende bepaalde landen, indien van toepassing, voor de overdracht van gegevens uit de Europese Economische Ruimte naar de Verenigde Staten of andere landen. Als u hierover vragen heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen via het volgende adres: contact@tv-winkel.eu.

 

11.      BETAALSERVICE

 

11.1       De betaalservice die op de Website wordt aangeboden, wordt verzekerd door Ogone.

 

11.2       De relatie tussen de Gebruiker en Ogone wordt bepaald door het privacybeleid dat u kunt terugvinden op het adres https://payment-services.ingenico.com/be/nl en dat eveneens bepalingen omvat met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens die aan Ogone worden doorgegeven in het kader van diens dienstverlening en waarvoor Ogone de verwerkingsverantwoordelijke is.

 

11.3       Bij het uitvoeren van een betaling via Tek Distribution verklaart de Gebruiker het privacybeleid van Ogone gelezen, begrepen en aanvaard te hebben.

 

 

12.      DIRECT MARKETING

 

12.1       Persoonsgegevens worden niet gebruikt voor direct marketing voor producten of diensten die anders of niet vergelijkbaar zijn met die waarvoor de Gebruiker al is ingeschreven, tenzij de Gebruiker eerder expliciet heeft toegestemd door de selectievakjes in te schakelen ("opt-in").

 

12.2       Wanneer de Gebruiker toestemming heeft gegeven voor het gebruik van deze informatie voor direct marketing, behoudt hij het recht om zich op elk moment op eenvoudig verzoek en zonder kosten te verzetten tegen dergelijk gebruik. De Gebruiker moet zijn verzoek daarvoor gewoon doorgeven op het volgende adres: contact@tv-winkel.eu.

 

 

13.      MINDERJARIGEN

 

-      Personen jonger dan 18 jaar en personen zonder volledige handelingsbekwaamheid mogen de Website niet gebruiken. Tek Distribution vraagt hen om hun persoonlijke gegevens niet te verstrekken. Elke inbreuk die hieromtrent wordt vastgesteld, moet onmiddellijk worden gemeld op het volgende adres: contact@tv-winkel.eu.

 

 

1.      UPDATES EN WIJZIGINGEN AAN HET PRIVACYBELEID

 

 

-      Als Tek Distribution de Gebruikers via de Website, via e-mail of op eender welke andere manier op de hoogte brengt, dan mag het zijn Privacybeleid aanpassen of wijzigen, met name om te voldoen aan elke nieuwe wetgeving en/of toepasselijke regelgeving, de aanbevelingen van de GBA in België, de richtlijnen, de aanbevelingen en de best practices van het Europees Comité voor gegevensbescherming en de beslissingen van hoven en rechtbanken daaromtrent. Het wordt aanbevolen om het Privacybeleid regelmatig te raadplegen en zich te vergewissen van de datum van de laatste wijziging, die vooraan in dit document staat. Als een Gebruiker bezwaar maakt tegen een wijziging van het Privacybeleid, moet hij het gebruik van de Website onmiddellijk stoppen en kan hij de verwerkingsverantwoordelijke vragen om zijn persoonsgegevens te verwijderen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en voorwaarden zoals vermeld in artikel 5.

 

15.      GELDIGHEID VAN DE CONTRACTUELE CLAUSULES

 

15.1       Dat Tek Distribution zich op een bepaald moment niet zou beroepen op een van de bepalingen van dit Privacybeleid, kan op geen enkele wijze betekenen dat het zijn rechten krachtens dit Privacybeleid niet meer op een later ogenblik zal uitoefenen.

 

 

15.2       De ongeldigheid, nietigheid of onuitvoerbaarheid van alle of een deel van een van de voorgaande of volgende bepalingen maakt nooit het hele Privacybeleid ongeldig. De bepaling die geheel of gedeeltelijk ongeldig, nietig of onuitvoerbaar is, wordt als ongeschreven beschouwd. Tek Distribution verbindt zich ertoe deze bepaling te vervangen door een andere die in de mate van het mogelijke hetzelfde doel nastreeft.

 

16.      TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

 

16.1       De geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van het Privacybeleid zijn onderworpen aan het Luxemburgs recht, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van het internationale privaatrecht.

 

16.2       In geval van een geschil over de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van dit Privacybeleid zijn enkel de hoven en rechtbanken van Luxemburg bevoegd, voor zover toegestaan door de toepasselijke regels van het internationale privaatrecht.

 

16.3       Alvorens stappen te ondernemen voor de gerechtelijke oplossing van een geschil, verbinden de Gebruiker en Tek Distribution zich ertoe te proberen dat eerst in onderling overleg op te lossen. Daarvoor nemen zij eerst contact op met elkaar alvorens een beroep te doen op bemiddeling, arbitrage of enige andere alternatieve methode voor geschillenbeslechting, afhankelijk van de situatie.